Лабораторії

Лабораторії в Київському національному університеиі імені Тараса Шевченка

Науково-дослідна лабораторія теоретичної і прикладної геофізики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-дослідна лабораторія теоретичної і прикладної геофізики (НДЛ ТПГ) створена 20 червня 2002 р. на базі кафедри геофізики геологічного факультету наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка для виконання наукових тем з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань.


Пріоритетними напрямами досліджень є:

 1. визначення теоретичних і прикладних проблем геофізичних досліджень земних надр;
 2. удосконалення і розробка нових технологій геофізичних, петрофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень;
 3. удосконалення методів інженерної геофізики і контролю за небезпечними природними та техногенними процесами;
 4. розробка нових комп'ютерних технологій обробки та інтерпретації результатів геофізичних досліджень;
 5. розробка комплексних геолого-геофізичних моделей геологічних систем та гірських порід;
 6. розробка методологічних і теоретичних основ геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану довкілля.

Особовий склад
НДЛ теоретичної і прикладної геофізики

В наукових дослідженнях НДЛ теоретичної і прикладної геофізики беруть участь також викладачі, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти та студенти кафедри геофізики.

Структура НДЛ теоретичної і прикладної геофізикиНауково-дослідна лабораторія теоретичної і прикладної геофізики складається з наступних підрозділів: науково-навчальна лабораторія петрофізики, науково-навчальна лабораторія ядерної геофізики, група обробки геолого-геофізичних даних та математичного моделювання.


Науково-навчальна лабораторія петрофізикиНауково-навчальна лабораторія петрофізики орієнтована на вивчення фізичних параметрів гірських для забезпечення, в першу чергу, потреб нафтогазової геології, а також на вирішення ряду інженерно-геологічних задач.

На базі лабораторії петрофізики проводяться лабораторні заняття з навчальних дисциплін «Петрофізика», «Основи геофізики», а також виконуються дипломні роботи студентів та дисертації аспірантів. Лабораторія залучає до досліджень активних студентів.

В науково-навчальній лабораторії петрофізики виконуються прикладні дослідження наукового супроводу геологорозвідувальних робіт на пошуки нафтогазових родовищ, назви основних з них наводяться нижче.

Науково-навчальна лабораторія петрофізики пропонує зацікавленим організаціям виконання комплексних петрофізичних лабораторних досліджень з визначенням різноманітних параметрів гірських порід та будівельних матеріалів.Науково-навчальна лабораторія ядерної геофізикиНауково-навчальна лабораторія ядерної геофізики кафедри геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить дослідження радіометричних параметрів гірських порід та природно-техногенних систем.

Радіометричні дослідження виконуються в лабораторних та польових умовах.

В результаті виконання комплексних радіометричних лабораторних досліджень визначаються наступні параметри ґрунтів, порід, будівельних матеріалів, води та продуктів харчування:

 • загальна радіоактивність природних та техногенних утворень;
 • альфа-, бета- та гамма активність порошкових проб;
 • гамма-спектрометрія;
 • активність радону і радію в ґрунтах та в пробах води.


Науково-навчальна лабораторія магнітометріїНауково-навчальна лабораторія магнітометрії орієнтована на вивчення магнітних властивостей гірських для забезпечення потреб наземної і свердловинної геофізики.

На базі лабораторії магнітометрії проводяться лабораторні заняття з дисциплін «Магнітометрія», «Петрофізика», «Основи геофізики», а також виконуються дипломні роботи студентів і дисертації аспірантів. Лабораторія залучає до досліджень активних здобувачів освіти. Магнітометричні дослідження виконуються в лабораторних і польових умовах.

В результаті виконання комплексних магнітометричних лабораторних досліджень визначаються наступні параметри ґрунтів, порід і будівельних матеріалів:

 • магнітна сприйнятливість (κ);
 • залишкова намагніченість (Jn);
 • намагніченість насичення (Js);
 • залишкова намагніченість після насичення (Jrs);
 • термомагнітний аналіз (Js / t, κ / t).


Група обробки геолого-геофізичних даних та математичного моделювання