Бюджетна тематика

Бюджетна тематика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів

Номер державної реєстрації НДР: 0116U004829

Терміни виконання: 2016 – 2017

Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Карпенко О.М.

Основні результати

 1. Прoаналiзoвано свiтoвий дoсвiд застoсування сейсмiчних технoлoгiй пiд час пoшукiв i рoзвiдки нетрадицiйних пoкладiв вуглевoднiв. Oкреслено oснoвнi прoблеми та задачi, якi пoстають перед сучасними iнтерпретацiйними технoлoгiями у сейсмoрoзвiдці та сейсмoакустиці. Розглянуто теоретичні основи, методика та перші результати моделювання методом сейсмогравітаційної томографії. Досліджено теоретичні передумови застосування магнетизму ґрунтового покриву при вивченні покладів вуглеводнів традиційного і нетрадиційного типів. Виконано аналіз існуючих методик визначення вмісту органічного вуглецю у розрізі за даними ГДС. Наведено основні риси, особливості та проблеми реалізації розглянутих методик.
 2. Виявлено новий якісний пошуковий геофізичний критерій можливої наявності продуктивного покладу/пласта під глинистим флюїдоупором. Досліджено основні критерії зрілості нафто- і газогенеруючих товщ на основі оцінки розподілу відбивної здатності вітриніту. Розглянуто приклади утворення промислових скупчень газу за умов, що суперечать традиційним поглядам на палеотемпературні межі генерації вуглеводнів. Розроблено і реалізовано новий ефективний метод кількісної оцінки пружних постійних глинистих мінералів. Досліджено параметри анізотропії пружних хвиль глинистих мінералів і їх взаємозв’язок зі структурними особливостями.
 3. Наведено результати лабораторних досліджень зразків керну свердловин південно-східної частини ДДЗ.
 4. Проведено математичне моделювання 38 моделей складнопобудованих порід-колекторів, проаналізовано пружні сталі, густину та параметри пружної анізотропії. Проведено моделювання тріщинної проникності в кристалічних породах на базі використання результатів вивчення їхніх пружно-деформаційних параметрів і матеріалів мікроскопічного вивчення тріщинуватості в шліфах. Розглянуто принципи створення тривимірних моделей при геомеханічних і геолого-геофізичних дослідженнях гірських масивів у зв‘язку із прогнозуванням вуглеводневих газів.
 5. Проаналізовано можливі еколого-геологічні наслідки розробки родовищ сланцевого газу на території України. Розглянуто питання перспективності використання пластових вод родовищ вуглеводнів як супутньої сировини.

Архів

Кафедра геофізики приймає активну участь у наукових дослідженнях разом з фахівцями Науково-дослідної частини (НДЧ) та іншими кафедрами ННІ "Інстут геології".

 1. Тема 21БП049-01
  «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газуи»
 2. Тема 18БП049-01
  «Сучасні технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури»
 3. Тема 16БП049-02
  «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів»
 4. Тема 11БФ049-02
  «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»
 5. Тема 06БФ049-02
  «Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного середовища»
 6. Тема 05БП049-01
  «Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем»