Науково-дослідницька практика

Науково-дослідницька практика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – дати загальні знання про сучасні методи аналізу геолого- геофізичної інформації для різних прикладних задач геофізичних методів. Визначити ключові питання прогнозування геологічного розрізу на основі геофізичних даних, сприяти поширенню геофізики у професійній та соціальній діяльності. Проходження практики безпосередньо пов`язано з написанням кваліфікаційної роботи магістра, в першу чергу, розділу що пов`язаний з особистим внеском здобувача та присвоєнням йому відповідного кваліфікаційного рівня.

В програмі дисципліни основна увага приділяється прикладній геофізиці та методам обробки та інтерпретації геофізичних даних. Прийоми кількісної інтерпретації пояснюються на реальних прикладах із застосуванням сучасних комп`ютерних технологій. Характеризуються особливості моделювання геологічних розрізів за даними різних геофізичних методів. До розгляду включено комплексування геофізичних методів для вирішення різних геологічних задач, огляд шляхів їх реалізації та ефективність. Дисципліна проводиться у формі науково дослідницької практики. Науково-дослідницька практика повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом обробки та інтерпретації геофізичних даних;
  • навчити принципам аналізу вихідних геолого-геофізичних даних та їх комплексній інтерпретації;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з моделювання розрізу за геофізичними даними;
  • надати способи представлення комплексної моделі досліджуваного об'єкту;
  • ознайомлення з принципами комплексування геофізичних методів для отримання надійного результату геологічної інтерпретації;
  • дослідження з тематики магістерської роботи та формування розділів магістерської робот
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни обробки геофізичних даних
  • Комп'ютерні технології інверсії геофізичних даних
  • Методи створення синтетичних розрізів
  • Способи підготовки геофізичних даних для виконання інверсії
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Отримувати петрофізичні параметри із застосуванням
  • Створювати проект за реальними геофізичними даними, виконувати геофізичну інверсію з метою визначення геологічного розрізу