Педагогіка та психологія вищої школи

Педагогіка та психологія вищої школи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомити студентів з актуальними проблемами сучасної вищої школи України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, вивчення студентами основних видів, форм та методів організації навчального процесу, методології та методів експериментально-педагогічного дослідження; засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Навчальна дисципліна є обов’язковою дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», її засвоєння є необхідним для виходу на рівень узагальнення і трансформації знань з предметів професійного спрямування. Вивчення педагогіки та психології вищої школи пов’язане із розумінням психолого-педагогічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і спеціалізації.

 • Завдання
  • формування загальних компетентностей: здатності розв’язувати педагогічні задачі з використанням сучасних теорій і методів навчання, виховання і формування особистості, застосовувати знання у практичних ситуаціях, розуміти предметні області педагогічної діяльності, діяти на основі етичних мотивів, соціально відповідально та свідомо; фахових компетентностей: працювати з інформацією з освітніх проблем, аналізувати педагогічні ситуації, осмислювати педагогічні явища і факти, використовувати в діяльності навчальні і оцінювальні стратегії.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • методи дослідження педагогічних явищ і фактів
  • сутність науково-педагогічних досліджень, етапи, науковий апарат
  • предметну область педагогічної діяльності
  • освітні технології, типи організації навчання
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • володіти методами і прийомами науково-педагогічного дослідження, зберігання, обробки і представлення інформації
  • володіти навичками пошуку, відбору, обробки систематизації інформації для проведення різного типу навчальних занять, виховних заходів
  • самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати інформацію з різних джерел
  • побудувати навчальну діяльність у відповідності з логікою процесів викладання і учіння
  • застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, адаптуватися до нових ситуацій