Промислова геофізика

Промислова геофізика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними принципами постановки та розв’язання задач нафтогазової геології за допомогою методів промислової геофізики. Вивчення можливостей основних методів промислової геофізики щодо розв’язку прямих та обернених задач, пов’язаних із виділенням та дослідженням порід-колекторів, насичених пластовими флюїдами, та кількісної інтерпретації даних промислової геофізики, включаючи методи обробки та інтерпретації за допомогою комп’ютерних технологій.

Навчальна дисципліна включає: поняття про базу вхідної геолого-геофізичної, промислової і супутньої інформації, на основі якої ведеться розв’язування задач промислової геофізики; поняття індивідуальної, комплексної та узагальнюючої інтерпретації, інтерпретації якісної та кількісної; сутність геофізичного та геологічного етапів обробки та інтерпретації даних промислової геофізики; основні (класичні) методи, способи інтерпретації даних електричних, радіоактивних, акустичних та інших методів промислової геофізики з метою виділення в розрізах свердловин нафтогазонасичених порід-колекторів та визначення їх петрофізичних, в тому числі, колекторських, властивостей та підрахункових параметрів (коефіцієнти пористості, нафтогазонасиченості, ефективна товщина т. і.); основи комп’ютерної обробки та інтерпретації даних промислової геофізики.

 • Завдання
  • ознайомити студентів із основними етапами обробки та інтерпретації даних промислової геофізики;
  • ознайомити студентів із основними способами та методиками геофізичної та геологічної інтерпретації даних ГДС;
  • набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок якісної та кількісної інтерпретації даних промислової геофізики;
  • засвоєння студентами навичок та вміння використовувати сучасні методи обробки геолого-геофізичної інформації, обрання методів дослідження та програмних продуктів для якісного представлення отриманої геологічної інформації.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні геологічні задачі, що розв’язуються за допомогою методів промислової геофізики
  • Найважливіші етапи обробки і інтерпретації даних промислової геофізики
  • Основні методики інтерпретації даних електрометрії свердловин
  • Найпоширеніші методики інтерпретації даних радіоактивного каротажу
  • Основні методики інтерпретації даних акустичного каротажу
  • Особливості комплексної інтерпретації даних промислової геофізики
  • Особливості використання комп’ютеризованих технологій інтерпретації даних промислової геофізики
  • Специфіку представлення геологічних даних за результатами інтерпретації даних ГДС
  • Особливості застосування різних способів і методик інтерпретації даних промислової геофізики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Будувати планшет каротажних діаграм
  • Виконувати інтерпретацію даних електрометрії свердловин із застосуванням комп’ютеризованих технологій
  • Виконувати інтерпретацію даних неелектричних методів досліджень свердловин із застосуванням комп’ютеризованих технологій
  • ПАргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення
  • Виконувати визначення ємнісних характеристик гірських порід за даними промислової геофізики із застосуванням комп’ютеризованих технологій