Інженерна геофізика

Рудна електрометрія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей геофізичних методів для вирішення інженерних задач, здійснення вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, сприяти поширенню інженерної геофізики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється прикладній геофізиці та методиці виконання вимірювальних робіт. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих аномаліях. Характеризуються області застосування інженерної геофізики на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом інженерної геофізики;
  • надати фізико-математичні основи геофізичних методів;
  • пояснити основні причини виникнення геофізичних полів;
  • охарактеризувати загальні принципи будови датчиків та методики проведення польових робіт;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з прийомів якісної та кількісної інтерпретації даних інженерної геофізики;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для інженерних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування геофізичних методів при організації моніторингу небезпечних геологічних процесів.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни інженерної геофізики, класифікацію геофізичних методів та їх досліджувані параметри
  • Комплекс геофізичних методів для пошуків пластових і тріщинних підземних вод
  • Комплекс геофізичних методів для літологічного розчленування верхньої частини розрізу
  • Методи досліджень фізико-механічних властивостей грунтів та їх застосування
  • Способи вивчення сейсмічності та сейсмічного районування
  • Методи інженерної геофізики для вивчення підземних пустот, зсувонебезпечних територій та процесів підтоплення
  • Вибір раціонального комплексу геофізичних методів з метою дослідження геологічної основи будівель та споруд
  • Вивчення скельних порід та відстеження покрівлі мерзлих порід методами інженерної геофізики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти дані геофізичних спостережень та проводити їх геологічну інтерпретацію
  • Виконувати польові та лабораторні геофізичні вимірювання в маршрутному профільному та площинному варіанту