Цифрові сейсмогеологічні моделі

Цифрові сейсмогеологічні моделі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – підготовка фахівців, що володіють методами промислової сейсморозвідки, сучасними методами аналізу геолого-геофізичної інформації при пошуках та розвідці покладів вуглеводнів, побудовою цифрових геолого-геофізичних моделей, застосування геостатистики для визначення зон покращених колекторських властивостей та літології.

В програмі дисципліни поетапно розглядаються технології створення сейсмогеологічної моделі родовищ: завантаження даних, прив’язка, побудова швидкісних моделей, кореляція горизонтів та простеження тектонічних порушень, створення структурного каркасу, розрахунок атрибутів та прогноз фільтраційно-ємнісних властивостей у міжсвердловинному просторі. Розв’язуються прямі і обернені задачі геофізики з метою вирішення фундаментальних і прикладних науково-дослідних задач, застосування нових інформаційних технологій та методів комп’ютерної інтерпретації сейсмічних даних та побудові просторових геолого-геофізичних моделей.

 • Завдання
  • вивчення теоретичних основ при побудові цифрових сейсмогеологічних моделей;
  • сучасними методами сейсмічних досліджень при вирішенні фундаментальних і прикладних задач;
  • вміння ставити і вирішувати теоретичні і прикладні задачі при побудові цифрових моделей родовищ вуглеводнів;
  • вміння застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення геофізичних задач;
  • вміння шляхом узагальнення і аналізу одержаних результатів формулювати нові знання і оцінювати їх прикладне значення;
  • освоїти технології побудови детерміністичної та стохастичної геолого-геофізичниі моделі родовищ нафти та газу на основі сейсмічних даних;
  • освоїти поняття побудови просторової геолого-геофізичної моделі нафтогазового родовища, вивчити нові підходи до прогнозування пласта за допомогою геоститистики.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Предмет та зміст курсу. Імпорт даних. Імпортування відбивок свердловин. Імпортування 2Д, 3Д сейсмічних даних. Імпорт даних з іншого проекту. Контроль якості імпортованих даних. Візуалізація сейсмічних даних
  • Інтерпретацію сейсмічних даних. Створення робочого потоку для інтерпретації. Автоматична та ручна інтерпретація. Інтерпретація тектонічних порушень. Інтерпретація сегментів розломів в 3D вікні
  • Кореляцію свердловин. Створення фаціального каротажу. Редагування та створення розбивок свердловин
  • Технологію Pillar Gridding. Створення 3D гріда. Створення сегментної границі гріда. Перевірка якості структурного каркасу
  • Створення горизонтів. Домени 3Д гріду. Глибинне перетворення. Створення швидкісної моделі. Глибинне перетворення 3D гріду. Створення зон. Створенні ізохор. Розбиття на шари. Створення слоїв
  • Моделювання геометричних властивостей. Створення загального об’єму. Петрофізичне моделювання. Детерміністичне моделювання. Стохастичне моделювання. Калькулятор для властивостей. Гістограми та фільтри
  • Розрахунок контактів між флюїдами. Підрахунок запасів. Проектування свердловин у просторі.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вміння будувати цифрові моделі та описувати результати структурно-тектонічних побудов та пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктамии
  • Володіння базовими навиками в комп’ютерних програмах з побудови цифрових моделей родовищ вуглеводнів