Сейсмоакустика

Сейсмоакустика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей сейсмоакустики для різних прикладних задач, здійснення вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, сприяти поширенню сейсмоакустики у повсякденній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється аналізу складно побудованого геологічного середовища сучасними методами сейсмоакустики (мінерал ­ гірська порода – геоформація – геокомплекс ­ геосфера). Розглядається методологія і методи вивчення різномасштабних сейсмоакустичних неоднорідностей та розрізнення ефектів неоднорідності і анізотропії. Пояснюється теорія розповсюдження пружних хвиль у анізотропному геологічному середовищі на різних масштабних рівнях структурних досліджень. Проводиться ознайомлення із апаратурою і методикою основних методів сейсмоакустики. До розгляду включені теоретичні основи сейсмоакустичної томографії.

 • Завдання
   ­
  • ознайомити з термінологічним апаратом сейсмоакустики;
  • ­
  • надати фізико­математичні основи сейсмоакустичних хвильових полів;
  • ­
  • пояснити методологію, теорію і методику сучасних методів сейсмоакустики при визначенні симетрії упорядкованого геологічного середовища;
  • ­
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з методів розв’язку прямих і зворотних задач прикладної сейсмоакустики на різних структурних рівнях досліджень упорядкованого геологічного середовища;
  • ­
  • набуття практичних навичок з сейсмоакутистичних вимірювань;
  • ­
  • ознайомлення з методикою кількісної оцінка азимутальних параметрів анізотропії пружних хвиль на різних структурних рівнях досліджень.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни теорії розповсюдження пружних хвиль в однорідному анізотропному середовищі
  • Класифікацію методів сейсмоакустики та способи визначення пружних постійних мінералів
  • Методи кількісної оцінки пружної і акустичної анізотропії
  • Методи розв’язку прямої та зворотної задачі акустики мінералів
  • Основи акустики текстур гірських порід та принцип квазіоднорідності гірських порід і типи їх упорядкованості
  • Основи пружної та акустичної анізотропії текстур гірських порід та її природи
  • Основи сейсмоакустики геоформацій і геокомплексів. Методи дослідження геоформацій
  • Запис функції розподілу орієнтації мінералів і тріщин. Акустичний текстурний аналіз гірських порід
  • Принципи латеральної сейсмоакустичної квазіоднорідності
  • Методи сейсмічної томографії та методи відновлення швидкостей в сейсмічній томографії
  • Принципи побудови стерео¬проекцій сейсмоакустичних параметрів геологічного середовища
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обробляти та описувати результати обробки сейсмоакустичних даних та пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктами
  • Володіти базовими навиками в комп’ютерних програмах з інтерпретації даних сейсмоакустичних досліджень