Математична обробка сейсмічних даних

Математична обробка сейсмічних даних в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – підготовка фахівців, що володіють фізичною суттю методів математичної обробки сейсмічних даних, набуття практичних навичок виконання послідовності обробки сейсмічних даних у сучасному спеціалізованому програмному забезпеченні.

В програмі дисципліни основна увага приділяється математичній обробці сейсмічних даних, технології проведення двовимірних та тривимірних сейсмічних спостережень методом спільної середньої точки, форматам сейсмічних даних, математичній моделі сейсмічної траси, процедурам обробки сейсмічних даних, складу паспорту профілю, теорії дискретизації аналогових сигналів, спектрального перетворення цифрового сигналу, фільтрації, деконволюції та міграційних перетворень.

Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач сейсмічних полів. Вивчаються прийоми обробки які пояснюються на реальних прикладах на базі спеціалізованого сучасного програмного забезпечення.

 • Завдання
   ­
  • вивчення теоретичних основ обробки та математичного апарату алгоритмів та процедур математичної обробки сейсмічних даних;
  • ­
  • надати фізико­математичні основи з математичної обробки сейсмічних даних;
  • ­
  • ознайомлення та практичне опанування сучасного програмного забезпечення для математичної обробки сейсмічних даних;
  • ­
  • ознайомити з термінологічним апаратом математичної обробки сейсмічних даних;
  • ­
  • пояснити загальні принципи обробки сейсмічних даних які використовуються на виробництві.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Методи перетворення даних сейсмометрії у цифровий сейсмічний запис
  • Матричний запис подання сейсмічних даних та методи їх обробки, операції з матрицями та математичний сенс операції демультиплексації
  • Математичний запис операції згортки та кореляції часових послідовностей, подання сейсмічних записів у частотній області
  • Кінематичний і динамічний підходи до обробки сейсмічних даних, етапи цифрової обробки і схеми їх взаємодії
  • Розрахунок і корекцію статичних та кінематичних поправок, редагування сейсмограм і амплітуд
  • Типи фільтрів, способи фільтрації та перетворення сейсмічних даних
  • Методи аналізу спектрів та швидкостей за даними сейсмічного й акустичного каротажу
  • Алгоритми підсумовування в методі спільної глибинної точки та технологію побудови сейсмічного кубу
  • Головні етапи обробки сейсмічних даних та представлення геологічної будови через сейсмічний сигнал
  • Динамічні параметри хвиль у часовій і частотній області та їх застосування при аналізі сейсмічних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обробляти та описувати сейсмічні дані та пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктами
  • Працювати в комп’ютерних програмах з обробки сейсмічних даних