Професійна та корпоративна етика

Професійна та корпоративна етика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечення системи знань про професійну і корпоративну етику в контексті прикладного повороту теорії моралі та з урахуванням соціально-нормативної конкретизації моралі в науках про Землю, зокрема освітніх програм «геологія», «геофізика», «геохімія і мінералогія», «геоінформатика», «гідрогеологія», «геологія нафти і газу», з’ясування специфіки методів етико-прикладних досліджень та етичних суджень й уміння їх використовувати у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо моральних колізій в предметному полі своєї професії.

Дисципліна «Професійна та корпоративна етика» належить до переліку обов’язкових дисциплін магістратури. Навчальна дисципліна спрямована на формування освіченого фахівця, етично компетентного і морально орієнтованого на сумлінне, свідоме й етично виважене виконання професійної діяльності. Визначається предметне поле професійної і корпоративної етик, їх місце в структурі етичного знання, особливості етичної регуляції професійної діяльності, етичні виміри професіоналізму. Прояснюється місія і структура етичної інфраструктури як інструменту управління цінностями у професійній і корпоративній діяльності, моделі та функції етичних підрозділів та етичних документів, зокрема етичного кодексу, етичний моніторинг та етичний аудит як контроль етичної діяльності. З’ясовуються основи корпоративної культури та моральні стандарти діяльності організації. Визначаються етичні засади інженерної діяльності, етичні кодекси у професії інженера, етичні дилеми у професії інженера. З’ясовуються ціннісні засади наукової діяльності в соціокультурній діяльності, ціннісно-нормативні засади діяльності вченого, етичні виміри співвідношення етики і технології, а також особливості соціальної відповідальності в науці.

Визначаються етичні виміри екологічних проблем сучасності, етапи формування екоетики, напрями її розвитку та принципи етичного ставлення до природи, особливості ставлення до природи як цінності в релігіях світу, ідейні витоки екологічної етики. Розглядається етичний потенціал моделей сталого розвитку, принципи збалансованого розвитку, етичні проблеми збалансованого розвитку України. Визначаються особливості прав людини і прав природи, специфіка громадських екологічних рухів, етичні виміри природоохоронної діяльності й енвайронменталізму, естичні виміри промислового впливу на природу, етичні дилеми ресурсів спільного користуваня.

 • Завдання
  • надати студентам цілісне розуміння кола проблематики професійної та корпоративної етики як актуальних галузей знання та практики, специфіки методів етико-прикладних досліджень та етичних суджень й уміння їх використовувати у вирішенні конкретних аналітичних і дослідницьких завдань щодо моральних колізій в сучасних практиках предметного поля наук про Землю (освітніх програм «геологія», «геофізика», «геохімія і мінералогія», «геоінформатика», «гідрогеологія», «геологія нафти і газу»).
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • критерії розрізнення професійної та корпоративної етики
  • Визначення предмету і завдань професійної етики
  • Визначення предмету та завдань корпоративної етики
  • Змістовне наповнення понять «суб’єкт морального обов’язку» та «індивід як працівник»
  • Основи морально-нормативного забезпечення етики інженера
  • Основи морально-нормативного забезпечення етики науки
  • Методи та механізми розв’язання основних моральних дилем сучасних практик за професійним спрямуванням
  • Шляхи подолання розриву між загальними моральними принципами та вимогами корпоративної етики за професійним спрямуванням
  • Місію етичних кодексів у професійній і корпоративній діяльності
  • Природу та функції міжнародних стандартів соціальної відповідальності
  • Специфіку впровадження корпоративної соціальної відповідальності в світовому та українському соціокультурному контекстах
  • Ідейні витоки екологічної етики
  • Екоетичні ідеї сучасності
  • Принципи етичного ставлення до природи
  • Принципи сталого розвитку
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Демонструвати знання спеціалізованої літератури із професійної і корпоративної етики
  • Вести фахово етичну полеміку щодо актуальних питань соціальної моральної практики
  • Розуміти етичну проблематику професійної і корпоративної діяльності у предметному полі за фаховим спрямуванням
  • Кваліфіковано виявляти моральні конфлікти в конкретних ситуаціях професійної діяльності
  • Аргументовано вибирати рішення щодо відкритих дилемних моральних проблем за фаховим спрямуванням
  • Давати експертну оцінку мотивів, норм, ціннісних орієнтирів професійної та корпоративної поведінки та діяльності
  • Вирішувати етичні проблеми і дилеми наукової діяльності
  • Пояснювати місце екологічної етики в системі цінностей людини і суспільства
  • Аргументовано пояснювати етичну складову сталого розвитку
  • Застосовувати основний понятійно-категоріальний апарат дисципліни при аналізі явищ і ситуацій у конкретних соціальних практиках за фаховим спрямуванням
  • Застосовувати етичну аргументацію при вирішенні дилемних питань у соціальних практиках за фаховим спрямуванням
  • Логічно і правильно міркувати, критично мислити, грамотно і переконливо будувати власну аргументацію на основі базових знань про теорії та прийоми аргументації
  • Діяти у професійній діяльності на основі етичних міркувань