Переддипломна практика

Переддипломна практика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – оволодіння студентами-геофізиками сучасними методами та методиками геофізичних польових і лабораторних досліджень, ознайомлення та вміння самостійно працювати з новітньою геофізичною апаратурою, сучасними комплексами та програмами обробки й інтерпретації геофізичних даних, опанування формами організації в галузі геофізики, формування у студентів, на базі одержаних на геологічному факультеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби постійно збагачувати свої знання та творчо застосовувати їх в фактичній діяльності, якісна підготовка до написання кваліфікаційної роботи магістра.

Головним завданням практики магістрів є ознайомлення та оволодіння студентами практичними навиками у галузі геофізики, ознайомлення з формою організації праці, сучасним геофізичним устаткуванням, методикою проведення польових і камеральних робіт, збирання фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи. Практика спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи, наукові дослідження для виконання магістерської роботи та їх творча інтерпретація.

Задачі переддипломної практики полягають в глибокому фаховому оволодінні студентами теоретичними та практичними навичками, вмінні самостійно вирішувати поставлені перед ними наукові і практичні задачі, різнобічному вивченні задач, які поставлені керівником практики, опануванні сучасних методів і методик обробки інтерпретації геофізичної інформації, подальшому зборі геологічних і геофізичних матеріалів для написання звіту з практики та підготовки магістерської роботи.

Закінчується диференційованим заліком із захисту звіту по переддипломній практиці та запропонованою темою кваліфікаційної роботи магістра.

 • Завдання
  • закріпити теоретично-практичні знання основних методів геофізики;
  • набуття практичних навичок самостійних геофізичних досліджень;
  • набуття студентами необхідних методологічних та практичних знань з якісної та кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних;
  • дослідження геологічного середовища з точки зору теоретичних аспектів методів геофізики та їх комплексування;
  • ознайомитися зі структурою та задачами геофізичних підприємств;
  • зібрати необхідні матеріали для написання кваліфікаційної роботи
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни обробки-інтерпретації даних геофізичнихдосліджень
  • Класифікацію методів обробки геофізичних даних різних польових методів (у відповідності до місця проведення практики: наукові інститути або виробничі геологічні організації)
  • Знати технології побудови моделей на основі даних геофізичних досліджень, які були отримані в процесі проходження практики
  • Класифікацію методів інтерпретації даних геофізичних досліджень
  • Основні поняття кількісних показників параметрів геологічного середовища за геофізичними даними, отримані в результаті проходження практики
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Обробляти та тлумачити результати обробки геофізичних даних та пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктами
  • Володіти базовими навиками в комп’ютерних програмах з якісної та кількісної інтерпретації геофізичних даних