Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової дисципліни зокрема, надати студентам знання та вміння, що створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково- дослідницької роботи, її презентації науковій спільноті.

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія та організація наукових досліджень». Для його викладання відведено 2 кредити (14 годин аудиторних занять, 45 годин самостійного засвоєння матеріалу). Заключна форма контролю – залік. В цьому модулі розкривається зміст понять «методологія», «метод», «методика», «методи дослідження», «множина методологічних систем», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології. Розглядаються особливості структури теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки.

Другим модулем є «Основи інтелектуальної власності». Для його викладання відведено 1 кредит (14 годин аудиторних занять, 15 годин самостійного засвоєння матеріалу). В цьому модулі розкривається поняття інтелектуальної, творчої діяльності; поняття інтелектуальної власності; підстави набуття правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності; система права інтелектуальної власності; суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності; особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Розглядаються авторське право та суміжні права; патентне право; право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності; розпорядження правами інтелектуальної власності; захист прав інтелектуальної власності.

 • Завдання
  • ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;
  • сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес;
  • забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;
  • вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження;
  • вивчення студентами основних положень інтелектуальної власності як учбової дисципліни та юридичної науки, що досліджує права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах; правову охорону об’єктів інтелектуальної власності; охорону та захист прав інтелектуальної власності в їх матеріальному та процесуальному змісті; наукознавчі проблеми права інтелектуальної власності