Інтерпретація даних електрометрії

Інтерпретація даних електрометрії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання і практичні навики з методики інтерпретації експериментальних даних методів геоелектричних досліджень земних надр, спеціалізованих для розв’язання структурних геологічних завдань, геологічного картування, пошуків та розвідки рудних корисних копалин, розв’язання завдань гідрогеології. інженерної геології та екології.

Тематика навчальних занять присвячена розгляду алгоритмів розв’язку прямих та обернених задач методів електричного та електромагнітного зондування й профілювання, що використовують штучні та природні джерела електричних та електромагнітних полів, а також поглибленому вивченню методики якісної й кількісної інтерпретації даних електричних та електромагнітних методів на постійному і змінному струмах, застосовуваних для вирішення структурних задач, геологічного картування, пошуків рудних родовищ, вирішення завдань гідрогеології, інженерної геології та геоекології. В рамках опанування студентами теоретичних знань та практичних навиків з якісної і кількісної інтерпретації даних електрометрії в рамках предмету розглядаються ці питання для методів вертикального електричного зондування, дипольних зондувань, частотного електромагнітного зондування, зондування становленням поля, магнітотелуричного зондування, електрохімічних методів – природного електричного поля й викликаної поляризації, методів електричного та низькочастотного індуктивного профілювань, а також методів високочастотної електрометрії.

 • Завдання
  • ознайомлення студентів з алгоритмами розв’язання прямих і обернених задач електричного та електромагнітного зондування з контрольованими джерелами в рамках моделей горизонтально-шарових розрізів
  • ознайомлення студентів з алгоритмами прямих та обернених задач магнітотелуричного зондування в рамках горизонтально-шарових розрізів
  • ознайомлення студентів з методикою моделювання електричних полів в неоднорідних середовищах
  • ознайомлення студентів з алгоритмами розв’язання прямих задач електричного профілювання на постійному струмі та низькочастотного індуктивного профілювання
  • ознайомлення студентів з алгоритмами розв’язання прямих та обернених задач високочастотних методів електрометрії.
  • набуття студентами практичних навиків розв’язання прямих задач електрометрії
  • оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками якісної і кількісної інтерпретації даних електричних і електромагнітних зондувань
  • оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками якісної і кількісної інтерпретації даних електричних та низькочастотних індуктивних профілювань
  • оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками якісної і кількісної інтерпретації даних електрохімічних методів електрометрії
  • оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками якісної і кількісної інтерпретації даних високочастотних методів електрометрії
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Алгоритми прямих задач електричного зондування на постійному струмі горизонтально-шарових розрізів та їх якісну інтерпретацію
  • Суть оберненої задачі електричного зондування на постійному струмі та кількісної інтерпретації даних
  • Алгоритми прямих задач для електропрофілювань через вертикальний контакт і пласт, характерні особливості графіків профілювань, їх якісну інтерпретацію
  • Алгоритм розв’язку прямої задачі для магнітотелуричних зондувань горизонтально-шарових розрізів, якісну інтерпретацію даних МТЗ і МТП
  • Суть оберненої задачі МТЗ, методику кількісної інтерпретації
  • Алгоритми розв’ язку прямих задач в методі частотних електромагнітних зондувань і становлення поля, трансформації даних становлення поля в ефективні геоелектричні параметри
  • Якісну і кількісну інтерпретацію даних в методі природного електричного поля та методу викликаної поляризації
  • Формули для аномальних магнітних полів індуктивної природи в полях гармонічного й імпульсного магнітного поля над тілами простої форми
  • Високочастотні методи електрометрії, їх особливості та принципи якісної інтерпретації даних
  • Загальні принципи моделювання електричних і електромагнітних полів в неоднорідних середовищах
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Виконувати розрахунок керн-функції та кривих уявного опору в методах електричного зондування
  • Виконувати кількісну інтерпретацію даних електричного зондування та побудову геоелектричних розрізів та інтерпретацію даних електричних профілювань на постійному струмі
  • Інтерпретувати дані в методах природного електричного поля та викликаної поляризації
  • Здійснювати якісну й кількісну інтерпретацію даних в методах магнітотелуричних зондувань і профілювань
  • Виконувати трансформацію перехідних процесів в ефективні геоелектричні характеристики
  • Здійснювати якісну інтерпретацію методів низькочастотного індуктивного профілювання
  • Уміти виконувати інтерпретацію даних радіопросвічування й георадарного зондування