Екологічна оцінка проектів використання надр

Екологічна оцінка проектів використання надр в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними міжнародно-визнаними принципами і елементами екологічних оцінок, загальною схемою проведення екологічних оцінок, а також із правилами і процедурами проведення екологічних оцінок проектів використання надр в Україні.

Надається коротка характеристика основних чинників що визначають екологічний стан природно-промислових комплексів, а також наводяться базові принципи оцінки впливу використання надр на стан довкілля. Розглядаються наступні основні теми: 1) місце і роль екологічних оцінок в екологічній політиці, основні принципи формування екологічної політики; 2) механізми державного регулювання і контролю у сфері екологічної безпеки в Україні; 3) нормативно-правова база екологічних оцінок і процедури екологічної оцінки в Україні (скрінінг, ОВНС, екологічна експертиза, екологічний аудит, звіт з оцінки впливу на довкілля, висновок з оцінки впливу на довкілля): аналізується повнота відображення міжнародно-визнаних принципів екологічних оцінювань в процедурах екологічної оцінки в Україні з 1995 року по сьогодні на прикладі проектів використання надр; 4) чинники впливу на довкілля при реалізації проектів використання надр та оцінка їх впливу на окремі компоненти довкілля.

 • Завдання (навчальні цілі) - дисципліна забезпечує набуття студентом наступних компетентностей:
  • здатність розробляти та управляти проектами в галузі геології;
  • здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування, контролю та регулювання діяльності профільних підприємств і установ;
  • знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства»;
  • здатність використовувати та застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері використання надр.
  • Основною задачею є формування у студента вміння визначати, у тому числі на основі розуміння процесів які відбуваються в геологічному середовищі і знань щодо особливостей способів видобутку корисних копалин та інших способів використання надр, джерела і чинники впливів на довкілля, а також оцінювати вплив проектів використання надр на природні та антропогенні компоненти навколишнього середовища. Крім того студент має знати як оцінювати повноту наданої для проведення екологічної оцінки інформації.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
  • Знати основні природоохоронні принципи
  • Знати принципи формування, шляхи реалізації та критерії ефективності екологічної політики
  • Розуміти роль екологічних оцінок як інструмента реалізації екологічної політики
  • Знати і розуміти основні міжнародно-визнані принципи екологічних оцінок
  • Знати основні параметри оцінки стану довкілля
  • Розуміти переваги і недоліки основних підходів до визначення якості довкілля
  • Знати основні складові системи охорони довкілля в Україні
  • Знати основні нормативно-правові вимоги щодо виконання екологічних оцінок.
  • Розуміти відмінності різних процедур екологічних оцінок: звіту з оцінки впливу на довкілля від ОВНС, висновку з оцінки впливу на довкілля від екологічної експертизи тощо
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
  • Вміти виділяти і описувати джерела впливу на довкілля, у тому числі при реалізації проектів використання надр
  • Вміти виділяти, класифікувати і описувати чинники впливу на довкілля, у тому числі при реалізації проектів використання надр
  • Вміти оцінювати вплив від реалізації проектів використання надр на природні та антропогенні компоненти довкілля
  • Вміти оцінювати вплив компонентів довкілля, у тому числі геологічного середовища, на проекти використання надр