Комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації

Комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – сформувати у здобувачів знання та практичні навички тлумачення експериментальних і польових даних геофізичних методів досліджень земних надр з використанням сучасних методик комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації, спеціалізованої для розв’язання задач нафто-газової геології, геологічного картування, рудної геології, гідрогеології та інженерної геології.

В програмі дисципліни основна увага приділяється вивченню можливостей застосування аналізу та інтерпретації даних комплексу польових геолого-геофізичних досліджень для вирішення прикладних задач галузі, а також сучасним автоматизованим комп’ютерним комплексам сучасної обробки та інтерпретації спостережених даних. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач геофізики, основні прийоми якісної та кількісної інтерпретації інформації як пометодно, так і за комплексом геофізичних методів, які пояснюються на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки геофізичних задач, шляхи їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
   ­
  • надати глибокі фізико-математичні основи інтерпретації даних геофізичних методів дослідження;
  • засвоєння здобувачами необхідних знань з якісної та кількісної інтерпретації геофізичної інформації, як пометодно, так і в комплексі, основних методологічних підходів для вирішення різнопланових задач;
  • ознайомлення здобувачів з методикою моделювання фізичних полів в неоднорідних середовищах;
  • ознайомлення здобувачів з основними процедурами комплексного аналізу та оцінкою інформативності атрибутів;
  • оволодіння здобувачами знань з математичної постановки задач кількісної інтерпретації, критеріїв адекватності фізико-математичних моделей реального середовища;
  • ознайомлення здобувачів з технологіями «прямого» прогнозу вуглеводнів за результатами комплексного аналізу геофізичних полів та побудовою узгоджених фізико-геологічних моделей;
  • ознайомлення з сучасними геоінформаційними системами та технологіями комплексного аналізу та інтерпретації геофізичних даних.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні визначення та процедури комплексного аналізу
  • Алгоритми прямих задач гравіметрії та магнітометрії та їх якісну інтерпретацію
  • Суть обернених задач гравіметрії та магнітометрії та прийоми кількісної інтерпретації даних
  • Алгоритми прямих задач електрометрії та їх пометодну якісну інтерпретацію
  • Суть обернених задач електрометрії та їх кількісну інтерпретацію
  • Основні способи якісної та кількісної інтерпретації сейсмічної інформації
  • Комплексну інтерпретацію геофізичних полів при вирішенні різнопланових задач
  • Геоінформаційні системи і технології комплексного аналізу та інтерпретації геолого-геофізичної інформації
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вміти інтерпретувати якісно та кількісно та описувати результати комплексної інтерпретації фізичних полів, пояснювати їх зв’язок з геологічними об’єктами
  • Вміти застосовувати сучасні технології при побудові узгоджених фізико-математичних моделей та «прямих» прогнозах корисних копалин
  • Володіти комп’ютерними програмами обробки й аналізу даних геофізичних методів