Виробнича практика

Виробнича практика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – "– поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок роботи на підприємствах, що виконують геофізичні дослідження; формування професійних умінь прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних виробничих умовах; ознайомлення з формами організації роботи на підприємствах; закріплення навиків обробки, систематизації та аналізу фактичних геолого-геофізичних даних, в тому числі, необхідних для написання в подальшому кваліфікаційної роботи бакалавра.

У програмі наведено зміст виробничої практики за спеціалізованим блоком «Геофізика», який включає особливості самостійної роботи здобувача на підприємстві чи науковій організації / установі, проведення додаткового збирання геолого-геофізичних даних, їх первинної обробки та узагальнення інформації; виконання власних досліджень з метою їх подальшого використання під час складання звіту з практики, його захисту, написання кваліфікаційної роботи бакалавра. Розглядаються підходи до формування теми та плану написання майбутньої кваліфікаційної роботи бакалавра.

 • Завдання
  • поглиблення теоретичних знань за результатами практичної діяльності;
  • вміння застосувати теоретичні знання у вирішенні конкретних завдань геофізики;
  • уточнення об’єкту подальших розширених досліджень для написання кваліфікаційної роботи бакалавра;
  • усвідомлений вибір напрямку наукових досліджень на основі обраної теми кваліфікаційної бакалаврської роботи;
  • додатковий збір геолого-геофізичних даних для написання кваліфікаційної роботи бакалавра;
  • тримання навичок проведення первинної обробки та узагальнення зібраної геолого-геофізичної інформації.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Джерела отримання геолого-геофізичної інформації для розв’язання задач нафтогазової геології
  • Принципи та послідовність аналізу та оброблення геолого-геофізичних даних
  • Основні положення кодексу України про надра, нормативних документів та галузевих стандартів
  • Методику виконання геофізичних досліджень, а також правила техніки безпеки в галузі
  • Камеральну та попередню математичну обробку польових геофізичних матеріалів та підготовку звітної документації
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Застосовувати на практиці знання, отримані під час теоретичного навчання, в умовах конкретного підприємства
  • Виконувати попередні аналіз та оброблення геолого-геофізичних даних
  • Виконувати власні дослідження за напрямком обраної теми кваліфікаційної роботи