Кваліфікаційна робота бакалавра

Кваліфікаційна робота бакалавра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Кваліфікаційна робота бакалавра (далі робота) – підсумовує перший етап навчання студентів в університеті і свідчить про наявність професійної кваліфікації щодо виконання спеціальних робіт як самостійно, так і в команді інших фахівців. Вона є важливою частиною навчального процесу, головне завдання якого –– підготовка нової генерації висококваліфікованих фахівців–геофізиків широкого профілю, що володіють основними фаховими навичками необхідними для творчої самостійної діяльності у науково–дослідних, виробничих державних і комерційних підприємствах геофізичного, геологічного, інженерно–геологічного і екологічного профілів. Робота є результатом самостійної праці, підтвердженням оволодіння студентом сучасними фундаментальними геологічними і геофізичними знаннями, його вміння застосовувати геофізичні методи при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, вирішенні завдань гідрогеології, інженерної геології, будівництва, моніторингу небезпечних природних і природно–техногенних процесів, екології.

Головною передумовою якісного виконання роботи є засвоєння основних теоретичних знань за нормативними та спеціальними курсами, оволодіння навичками польових та лабораторних досліджень під час проходження навчальних та виробничої практик, виконання курсових, практичних та лабораторних робіт, участь у науковому семінарі кафедри геофізики, науковій роботі молодіжних студентських організацій, науково–виробничих дослідженнях, що виконуються викладачами кафедри, госпдоговірних і бюджетних темах кафедри.

Бакалаврська робота може бути виконана у вигляді виробничого звіту, науково-дослідної розробки, дослідно–конструкторської розробки. В залежності від спрямування роботи автором вибираються основні пріоритети і подаються отримані результати. У тексті методичних рекомендацій найбільша увага приділена самій роботі у вигляді виробничого звіту, як найбільш поширений у випадку виконання роботи у вигляді НДР або ДКР, автор індивідуально з науковим керівником формує зміст роботи згідно вимог до науково-дослідної продукції.

Мета написання кваліфікаційної роботи бакалавра

 1. систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань та практичних навичок;
 2. придбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, вміння робити огляд раніше проведених досліджень і на основі їх критичного аналізу і синтезу самостійно ставити та вирішувати окремі теоретичні та практичні завдання;
 3. оволодіння основними методами аналізу, обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації з використанням комп’ютерних технологій;
 4. отримання конкретних результатів та висновків, на основі яких студент рекомендує методику і апаратуру для проведення польових робіт або раціональний комплекс подальших геолого–геофізичних досліджень, розробляє та формулює виробничі рекомендації (вдосконалення методики польових досліджень, вибір раціонального комплексу геофізичних методів, результати якісної інтерпретації геофізичних даних, геологічне тлумачення отриманих результатів);
 5. обгрунтування теорії проведення експерименту і алгоритмів математичної обробки і інтерпретації результатів (для бакалаврської роботи у вигляді НДР);
 6. розробка діючих макетів і прототипів приладів і експериментальних установок (для бакалаврської роботи у вигляді ДКР).

Тематика кваліфікаційних робіт бакалавра

Кафедра геофізики за результатами виробничої практики (після захисту звітів із практики) і ознайомлення з зібраними фактичними матеріалами, визначає теми робіт, призначає наукових керівників із складу викладачів кафедри, а при необхідності і консультантів з окремих спеціальних питань. Тематика робіт з урахуванням побажань студентів оформлюється протоколом засідання кафедри та затверджується Вченою радою ННІ «Інституту геології».

Студентам денної форми навчання теми робіт визначаються протягом одного місяця після повернення їх з виробничої практики при умові отримання позитивної оцінки за результатами практики.

Тематика кваліфікаційних робіт охоплює широкий спектр наукових та виробничих проблем, при вирішенні яких використовуються геофізичні методи. В роботі можуть вирішуватися питання:

 • вивчення або уточнення геологічної будови того чи іншого регіону за даними геофізичних досліджень;
 • розробки раціонального комплексу методів та методики проведення польових геофізичних робіт при пошуках окремих видів родовищ корисних копалин;
 • аналізу лабораторних петрофізичних даних та побудова петрофізичних моделей;
 • використання геофізичних даних для підрахунків запасів корисних копалин;
 • математичне моделювання геофізичних параметрів на ЕОМ за стандартними чи оригінальними програмами та алгоритмами;
 • використання геофізичних досліджень при вирішенні завдань глобальної геофізики, Фізики Землі;
 • вирішення задач гідрогеології, інженерної геології та геоекології за допомогою геофізичних методів;
 • розробка оригінальних алгоритмів та спеціалізованих програм для вирішення конкретних геофізичних задач або їх важливої складової частини;

Особистий внесок студента у вирішення тієї чи іншої проблеми оформлюється у вигляді спеціальної глави. Назва та склад спеціальної глави, форма представлення очікуваних результатів погоджується з науковим керівником від університету і затверджується на засіданні кафедри. При цьому враховується профіль спеціалізації, індивідуальні здібності та побажання студента.

Робота повинна носити реальний характер, отримані студентом висновки та результати мають представляти інтерес для виробництва, науково–дослідних установ, навчальних закладів, зокрема для тих, де студент проходив виробничу практику. Оригінальна частина роботи, яка може мати важливе народногосподарське чи наукове значення може за рішенням ЕК рекомендуватися до впровадження, публікації у професійному фаховому виданні, або відповідним чином оформлююється у вигляді заявки на винахід.

У деяких випадках рішенням кафедри комплексні роботи можуть бути виконані двома–трьома студентами з чітким розподілом частин, між виконавцями, за умови індивідуального захисту роботи.

На основі індивідуального завдання за узгодженням з науковим керівником студент складає розгорутий план своєї роботи та календарний графік її виконання. Науковий керівник контролює виконання плану роботи та календарного графіку, консультує студента з усіх розділів роботи, визначає її обсяг, перевіряє зміст та оформлення роботи. Науковий керівник повинен вимагати від студента самостійного творчого підходу до вирішення поставлених питань, аргументованих висновків та рекомендацій.

При необхідності студент може отримати консультації з окремих питань у викладачів кафедри, інституту чи спеціалістів із сторонніх організацій у відповідності до графіка консультацій.

!

Текст роботи та графіка оформлюються особисто студентом державною мовою. Після перевірки попереднього варіанту роботи науковим керівником з врахуванням його зауважень, остаточний варіант направляється кафедрою за рекомендацією наукового керівника на рецензію до одного чи декількох провідних спеціалістів.

Завершену та належним чином оформлену роботу, підписану науковим керівником, разом із рецензією студент подає на спеціальне засідання кафедри, де після апробації (попереднього захисту) приймається рішення про можливість її захисту на ЕК.