Ядерна геофізика

Ядерна геофізика в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей радіометричних та ядерно-геофізичних методів для вирішення різних прикладних задач, здійснення польових і лабораторних вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних; сприяти поширенню геофізики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.

В програмі дисципліни основна увага приділяється фізичним основам радіометрії та ядерної геофізики, а також принципам будови приладів та методиці виконання вимірювальних робіт. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач. Прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих аномаліях. Характеризуються області застосування геофізичних методів на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки радіометричних та ядерно-геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.

 • Завдання
  • ознайомити з термінологічним апаратом радіометрії та ядерної геофізики;
  • надати фізико-геологічні основи радіометричних та ядерно-геофізичних методів;
  • пояснити основні види взаємодії радіоактивних випромінювань з речовиною;
  • охарактеризувати загальні принципи будови лічильників та методики проведення вимірів;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з прийомів якісної та кількісної інтерпретації даних ядерної геофізики;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування радіометричних досліджень для пошуків родовищ радіоактивних руд та вирішення інших геологічних, інженерних та екологічних задач;
  • вміти застосовувати методи ядерної геофізики для визначення елементного складу зразків та ядерного віку порід.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни радіометрії, класифікацію методів ядерної геофізики і закони радіоактивного розпаду
  • Методику робіт з польовим радіометричними приладами та лабораторним обладнанням
  • Одиниці вимірювання радіоактивності та інтенсивності полів радіоактивних випромінювань
  • Принципи взаємодії важких та легких заряджених частинок, гамма-випромінювання та нейтронів з речовиною
  • Принцип роботи іонізаційного, сцинтиляційного, напівпровідникового та трекового детекторів
  • Принципи будови гамма-спектрометрів та метрологічне забезпечення радіометричних вимірювань
  • Методику гамма-методів, еманаційної зйомки, літогеохімічного, радіогідрогеохімічного та радіобіогеохімічного методів
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Застосовувати радіометричне опробування гірських порід і руд на місці їх залягання
  • Використовувати радіометричні методи для пошуків родовищ радіоактивних руд, дослідження геологічної будови, пошуків і розвідки нерадіоактивних корисних копалин
  • Виконувати обробку радіометричних даних, будувати карти та розрізи радіометричних параметрів