Гравіметрія

Гравіметрія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – надання здобувачам фундаментальних знань про поле сили тяжіння Землі, його основні параметри та зміни в часі, основні фізичні закони, на яких базується теорія гравітаційного поля, набуття практичних навичок виконання експериментальних дослідницьких і виробничих робіт для вирішення геологічних, геодезичних і інших прикладних задач.

В програмі дисципліни основна увага приділяється фізико-математичним основам гравіметрії, будові і методиці роботи сучасної гравіметричної апаратури. Розглядаються основні принципи вирішення прямих і обернених задач гравіметрії. Характеризуються прийоми якісної і кількісної інтерпретації даних гравіметрії, надаються основи первинної обробки польових гравіметричних даних. До розгляду включено вивчення областей застосування гравіметрії, комплексування гравірозвідки з іншими геофізичними методами при різноманітних зйомках, пошуках і розвідці корисних копалин, вирішення інженерно-геологічних задач при екологічних дослідженнях.

 • Завдання
  • ознайомити із термінологічним апаратом гравіметрії;
  • охарактеризувати фізико-математичні основи гравіметрії;
  • ознайомити з будовою і роботою сучасної гравіметричної апаратури;
  • пояснити підходи до вирішення прямих і обернених задач;
  • набуття здобувачами необхідних методологічних знань з прийомів якісної і кількісної інтерпретації;
  • засвоєння здобувачами базових знань із областей застосування гравіметрії;
  • ознайомлення із комплексуванням гравірозвідки з іншими геофізичними методами при різноманітних зйомках, пошуках і розвідці корисних копалин, вирішення інженерно-геологічних задач та екологічних дослідженнях.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття про гравітаційне поле Землі
  • Фізико-математичні основи гравіметрії
  • Апаратуру, її будову та методики вимірів елементів поля сили тяжіння
  • Методики гравірозвідувальних і детальних топографічних робіт
  • Основні принципи якісної ті кількісної інтерпретації гравітаційних аномалій, методів фільтрації та видів трансформацій потенціальних полів
  • Методи комплексної інтерпретації (сучасні комп’ютерні системи обробки даних) геофізичних даних.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Застосовувати гравіметричну апаратуру для вимірів поля сили тяжіння та його похідних, вимірювання густини порід
  • Організовувати і самостійно проводити гравіметричні зйомки
  • Виконувати якісну і кількісну інтерпретацію гравіметричних даних, застосовувати методи гравіметрії в практиці геологорозвідувальних робіт