Теорія поля

Теорія поля в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – надання студентам базових знань з основ векторного аналізу та загальних положень теорії скалярних і векторних фізичних полів, загальних положень теорії потенціальних гравімагнітних полів та основних положень теорії електромагнітних полів (електродинаміки).

В програмі дисципліни основна увага приділяється питанням: основи векторного аналізу. Розглядаються скалярні й векторні поля, їх класифікація та визначення. Математично характеризуються гравітаційне й постійне магнітне поля, зокрема, обернені задачі в теорії потенціальних полів та приклади розв’язання обернених задач у потенціальних полях. Характеризуються вектори електромагнітного поля, електричні заряди й струми. Пояснюються основні рівняння змінного електромагнітного поля. До розгляду включено енергію електромагнітного поля та змінні електромагнітні поля в однорідних середовищах.

 • Завдання
  • ознайомити із термінологічним апаратом теорії поля;
  • формування у студентів необхідного професійного рівня теоретичних знань і вмінь в області загальної теорії поля;
  • надати студентам необхідного професійного рівня положень теорії гравімагнітних полів;
  • ознайомлення студентів з положеннями теорії електромагнітних полів;
  • засвоєння студентами знань із областей, що необхідні для вивчення ними спеціальних дисциплін блоку «Геофізика».
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні операції над векторами, вектор-функцію скалярного аргументу та її властивості
  • Потенціали векторних полів, довільні криволінійні координати та їх диференціальні характеристики
  • Основні формули теорії поля, гармонічні функції та основні підходи при виконанні диференціальних операцій
  • Основи теорії гравімагнітних полів, умови коректності та стійкості розв’язку обернених задач
  • Основні закони та граничні умови векторів для електричних полів постійних і змінних струмів
  • Особливості рівнянь для гармонійних електромагнітних полів дипольних джерел та їх особливості
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Виконувати операції над векторами, застосовувати різні операції при дослідженні векторних полів
  • Застосовувати диференціальні операції для аналізу гравітаційного та магнітного полів
  • Використовувати закони електродинаміки для дослідження електромагнітних полів