Геофізичні методи досліджень

Геофізичні методи досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів загальних знань з теорії та практичних можливостей геофізичних методів досліджень для розв’язання різних прикладних задач, здійснення польових вимірювальних робіт, виконання обробки, аналізу та інтерпретації геофізичних даних, забезпечити знання щодо застосування геофізики у професійній та соціальній діяльності у різних галузях надрокористування.

В програмі дисципліни основна увага приділяється теоретичним і фізичним основам геофізичних методів, прикладній геофізиці, розглядаються принципи будови приладів та методики виконання вимірювальних робіт. Розглядаються підходи до розв’язку прямих та обернених задач геофізики; прийоми якісної та кількісної інтерпретації пояснюються на окремих прикладах. Наводятся області застосування геофізичних методів на реальних прикладах. До розгляду включено загальні принципи постановки геофізичних завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність їх застосування.

 • Завдання (навчальні цілі):
  • ознайомити з термінологічним апаратом геофізики;
  • надати фізико-математичні основи геофізичних методів;
  • пояснити основні причини виникнення геофізичних полів;
  • охарактеризувати загальні принципи будови датчиків та методики проведення польових робіт;
  • набуття студентами необхідних методологічних знань з прийомів якісної та кількісної інтерпретації даних геофізики;
  • засвоєння студентами базових знань із застосування геофізичних досліджень для геологічних, інженерних та екологічних задач;
  • ознайомлення з основними принципами комплексування геофізичних методів та виконання моніторингу небезпечних геологічних процесів.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Основні поняття і терміни теоретичної геофізики, класифікацію геофізичних методів та їх досліджувані параметри
  • Методику робіт з польовими геофізичними приладами та лабораторним обладнанням
  • Обробку і геологічну інтерпретацію геофізичних даних
  • Принципи кількісного аналізу геофізичних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти та описувати результати геофізичних спостережень та пояснювати їх зв’язок з геологічними та техногенними об’єктами
  • Застосовувати фізичні параметри гірських порід для аналізу природних процесів і геологічного складу