Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки

Практики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни – ознайомлення з методикою проведення польових геофізичних досліджень при геологічному картуванні; порядком налаштування та перевірки апаратури та методики проведення польових робіт; прийомами якісної та кількісної інтерпретації; областями застосування геофізичних методів; основами комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, археологічних та екологічних задачах.

 • Завдання
  • оволодіння знаннями про геологічну будову території досліджень, виникнення геофізичних полів, ознайомлення з такими геофізичними методами, як магнітометрія, радіометрія та петрофізичні дослідження зразків, комплексування геофізичних методів при геологічному картуванні.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • методику створення мережі точок спостережень;
  • порядок роботи з геофізичною апаратурою;
  • методику проведення польових робіт;
  • підходи якісної та кількісної інтерпретації геофізичних даних;
  • основи комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, археологічних задачах.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • працювати з геофізичними приладами, що вивчалися протягом семестру на лабораторних заняттях;
  • володіти методикою проведення польових робіт;
  • вміти розраховувати аномальні поля та будувати геофізичні карти;
  • виконувати якісну та кількісну інтерпретацію експериментальних геофізичних даних.