Курсова робота

Курсова робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Мета дисципліни - вивчення та розширення теоретичних та практичних знань та вмінь з дисципліни «Геофізичні методи досліджень» для підготовки висококваліфікованих фахівців-геологів, здатних на сучасному етапі вміло застосовувати геофізичні методи при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, вирішенні завдань гідрогеології, інженерної геології, екології, ґрунтознавства, тощо.

Курсова робота є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни «Геофізичні методи досліджень». Даний компонент освітньої програми «Геологія та менеджмент надрокористування» є важливим елементом навчальної роботи здобувача зі спеціальності 103 «Науки про Землю», де він має продемонструвати своє вміння самостійно спланувати, організувати та провести дослідження та проаналізувати та оцінити отриману геолого-геофізичну інформацію.

 • Завдання (навчальні цілі):
  • систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок здобувача відповідно до дисципліни «Геофізичні методи досліджень»;
  • ознайомлення здобувачів із завданням та методичними вказівками до написання курсової роботи;
  • надбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, вміння узагальнювати та аналізувати геолого-геофізичну інформацію;
  • ознайомлення з плануванням польових, експериментальних та/або лабораторних геофізичних досліджень;
  • проведення аналізу результатів досліджень, обробка отриманих результатів та їх подальша первинна інтерпретація;
  • формування змістовних висновків.
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:
  • Методичні вказівки до написання курсової роботи
  • Основні поняття і терміни теоретичної геофізики, класифікацію геофізичних методів та їх досліджувані параметри
  • Методику робіт з польовими геофізичними приладами та/або лабораторним обладнанням
  • Обробку і первинну геологічну інтерпретацію геофізичних даних
  • Принципи кількісного аналізу геофізичних даних
 • В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
  • Вимірювати, обробляти та аналізувати результати геофізичних спостережень
  • Застосовувати фізичні параметри гірських порід та ґрунтів для аналізу природних процесів і геологічного складу